Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ψηφιακές Προκλήσεις
στο Χώρο Εργασίας

Η ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες στον εργασιακό χώρο δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη (το 90% των θέσεων εργασίας απαιτεί σήμερα ψηφιακές δεξιότητες) και σε έναν προοδευτικά ψηφιακό κόσμο η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να έχει εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στη ζωή σας. Η τεχνολογία δημιουργεί επίσης πολλές συναρπαστικές νέες θέσεις εργασίας. Αυτές οι θέσεις εργασίας θα χρειαστούν εργαζόμενους με αυτοπεποίθηση για να:

  • Να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε κινητό τηλέφωνο, tablet, φορητό υπολογιστή ή PC
  • Να επικοινωνούν διαδικτυακά χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Να χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία όπως Zoom, Skype, Teams για να επικοινωνούν
  • Να δημιουργούν διαδικτυακούς λογαριασμούς για πρόσβαση σε πληροφορίες
  • Να αναζητούν αξιόπιστες πληροφορίες στο διαδίκτυο
  • Να συμπεριφέρονται με ασφάλεια και νομιμότητα στο διαδίκτυο
και πολλά άλλα…

Κατανοήστε το επίπεδό
των ψηφιακών δεξιοτήτων σας

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης DIGISETS έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις εμπειρίες των εργαζομένων που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού και της λιανικής πώλησης. Αποτελείται από ένα σύνολο πραγματικών σεναρίων από περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών στο χώρο εργασίας που μπορούν να επιλυθούν με τη χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων, σε ένα διαδραστικό περιβάλλον. Η αξιολόγηση είναι διαθέσιμη σε πέντε γλώσσες και είναι προσβάσιμη σε υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και tablet.
Το DIGISETS σας βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα το επίπεδο των ψηφιακών σας ικανοτήτων με βάση τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις σε κάθε έναν από τους έξι τομείς του μοντέλου ικανοτήτων DigComp2.2 AT (αυστριακή έκδοση του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς DigComp 2.1).

DIGISETS_LOGO_VERTICAL

Αντίληψη

Αντίληψη

Οι ερωτήσεις μετρούν την αυτοπεποίθηση και τις γνώσεις σας σε σημαντικά ψηφιακά καθήκοντα μέσω πραγματικών καταστάσεων στον χώρο εργασίας.

Οπτικοποίηση

Οπτικοποίηση

Το ψηφιακό προφίλ παρουσιάζει γραφικά τα επιτεύγματα και τις ελλείψεις στις διάφορες ψηφιακές δεξιότητες.
simplicity

Απλότητα

Απλότητα

Το εργαλείο είναι αυτοεπεξηγηματικό. Τα στοιχεία σχετίζονται με συνήθεις ενέργειες στην πραγματική εργασιακή ζωή.

Ολοκληρωμένο

Ολοκληρωμένο

Τα σενάρια της πραγματικής ζωής σχετίζονται με τους δείκτες περιγραφής στο πλαίσιο DigComp παρέχοντας παραδείγματα χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο εργασίας.

Συνοπτικό

Συνοπτικό

Είναι δυνατή η ολοκλήρωση της αξιολόγησης σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

Αρχειοθετήσιμο

Αρχειοθετήσιμο

Το προφίλ PDF με δυνατότητα λήψης επιτρέπει την αποθήκευση των αποτελεσμάτων για επανεξέταση.

Ανακαλύψτε

Τα κενά και τις ανάγκες σας σε ψηφιακές ικανότητες μέσω μιας συνοπτικής έκθεσης

Λάβετε

Προτάσεις μαθημάτων και ευκαιρίες μάθησης

Εξερευνήστε

Τον οδικό χάρτη μάθησής σας με τις ψηφιακές δεξιότητες στις οποίες πρέπει να εστιάσετε

Ας συνδεθούμε!

Ας
συνδεθούμε!

Digital skills are categorized in to the following six areas:

Foundation and access

You will be tested on the set of skills needed to understand the technical difference between “analogue” and “digital”, as well as the basic structures, characteristics and terminology of the internet.

Information and data literacy

You will be tested on the set of skills needed to browse, search for, access and navigate between different types of digital content (files, websites, etc.). This also includes being able to critically evaluate different sources of information and understand which ones are reliable. The ability to store, manage, and organise folders and various types of files.

Communication and collaboration

You will be tested on the set of skills needed to use digital technologies to interact, communicate and collaborate with other people. This also includes being able to share data and information, participate in society through use of public and private digital services, carry out purchases and sales. The ability to use appropriate forms of expression and manage one’s identity on the web are part of this competence area as well.

Digital content creation

You will be tested on the set of skills needed to develop and edit various types of digital content. This includes skills necessary to improve and integrate different kinds of information and content together as well as abilities to understand how copyright and licences work and how to develop instructions for a computing system.

Safety

You will be tested on the set of skills needed to protect devices, content, personal data and privacy, while understanding risks and threats of digital environments. This also includes skills necessary to protect oneself and others against fraud and consumer abuse and be awareof the environmental impact of using digital technologies.

Problem solving and continuing learning

You will be tested on the set of skills to identify needs and technical problems, and to select appropriate technological responses to solve them. This also includes skills necessary to use digital tools to innovate processes and products as well as abilities to identify digital competence gaps.

Οι ψηφιακές δεξιότητες κατηγοριοποιούνται στους ακόλουθους έξι τομείς:

Βάσεις και Πρόσβαση

Θα εξεταστείτε σε ένα σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κατανόηση της τεχνικής διαφοράς μεταξύ “αναλογικού” και “ψηφιακού”, καθώς και των βασικών δομών, χαρακτηριστικών και ορολογίας του διαδικτύου.

Γραμματισμός Πληροφοριών και Δεδομένων

Θα εξεταστείτε στο σύνολο των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την περιήγηση, την αναζήτηση, την πρόσβαση και την πλοήγηση μεταξύ διαφόρων τύπων ψηφιακού περιεχομένου (αρχεία, ιστότοποι κ.λπ.). Αυτό περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα κριτικής αξιολόγησης διαφόρων πηγών πληροφοριών και την κατανόηση του ποιες από αυτές είναι αξιόπιστες. Η ικανότητα αποθήκευσης, διαχείρισης και οργάνωσης φακέλων και διαφόρων τύπων αρχείων.

Επικοινωνία και Συνεργασία

Θα εξεταστείτε στο σύνολο των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη συνεργασία με άλλους ανθρώπους. υτό περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα να μοιράζεστε δεδομένα και πληροφορίες, να συμμετέχετε στην κοινωνία μέσω της χρήσης δημόσιων και ιδιωτικών ψηφιακών υπηρεσιών, να πραγματοποιείτε αγορές και πωλήσεις. Η ικανότητα χρήσης των κατάλληλων μορφών έκφρασης και η διαχείριση της ταυτότητάς σας στο διαδίκτυο αποτελούν επίσης μέρος αυτού του τομέα ικανοτήτων.

Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου

Θα εξεταστείτε στο σύνολο των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την επεξεργασία διαφόρων τύπων ψηφιακού περιεχομένου. Αυτό περιλαμβάνει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη βελτίωση και την ενσωμάτωση διαφορετικών ειδών πληροφοριών και περιεχομένου μεταξύ τους, καθώς και τις ικανότητες κατανόησης του τρόπου λειτουργίας των πνευματικών δικαιωμάτων και των αδειών χρήσης και του τρόπου ανάπτυξης οδηγιών για ένα πληροφοριακό σύστημα.

Ασφάλεια

Θα εξεταστείτε στο σύνολο των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προστασία των συσκευών, του περιεχομένου, των προσωπικών δεδομένων και του ιδιωτικού απορρήτου, ενώ παράλληλα θα κατανοήσετε τους κινδύνους και τις απειλές των ψηφιακών περιβαλλόντων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προστασία του εαυτού σας και των άλλων από απάτες και καταχρήσεις των καταναλωτών, καθώς και για την επίγνωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών.

Επίλυση προβλημάτων και συνεχής μάθηση

Θα εξεταστείτε στο σύνολο των δεξιοτήτων για τον εντοπισμό αναγκών και τεχνικών προβλημάτων και την επιλογή κατάλληλων τεχνολογικών απαντήσεων για την επίλυσή τους. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την καινοτομία διαδικασιών και προϊόντων, καθώς και τις ικανότητες εντοπισμού ελλείψεων στις ψηφιακές ικανότητες.

Chatbot
Συνομιλία με
Digisets